Algemene voorwaarden

Sinterklaas Hoofddorp

 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van Sinterklaas Hoofddorp

Artikel 3 - Werking

Artikel 4 - Totstandkoming

Artikel 5 - Betaling en Prijs

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Artikel 7 - Annulering

Artikel 8 - Verhindering Sint en Piet

Artikel 9 - Video & Foto

Artikel 10 - Veiligheid en geheimhouding

Artikel 11 - Overmacht

Artikel 12 - Verplichtingen van de klant

Artikel 13 - Ter beschikking gestelde materialen

Artikel 14 - Klachtenregeling en geschillen

Artikel 15-  Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud
  en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
  en/of diensten door Sinterklaas Hoofddorp worden geleverd of door een derde partij op basis van een
  afspraak tussen die derde en Sinterklaas Hoofddorp;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
  handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
  en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant
  of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
  manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
  waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt; 
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand; 
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
  diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Sinterklaas Hoofddorp en de klant wordt
  gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
  digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
  mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 12. Offerte: Een offerte is een voorstel aan de klant. Hierin staat beschreven welke diensten u kunt verwachte voor een bepaalde prijs. 

 

Artikel 2 - Identiteit van Sinterklaas Hoofddorp

Sinterklaas Hoofddorp is als handelsnaam onderdeel van HENRI VOF
Dunantstraat 83 Hoofddorp
Telefoonnummer: 0681153351
E-mailadres: info@sinterklaashoofddorp.nl 
KvK-nummer: 87728842
Btw-identificatienummer: NL864386151B01


Indien de activiteit van Sinterklaas Hoofddorp is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
Indien Sinterklaas Hoofddorp een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; 
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Werking

 1. Alle offertes die aan de klant/bedrijf/instelling worden aangeboden zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 2. Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Bij bedrijven zal tevens het bedrag exclusief de BTW worden vermeld op de offerte of de factuur.
 3. Sinterklaas Hoofddorp is niet gebonden aan zijn aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in zijn offerte, mails of op de website.
 4. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Sinterklaas Hoofddorp opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Sinterklaas Hoofddorp zijn aanbieding baseert.
 5. De afgesproken datum tijd en plaats en zijn 48- uur geldig in ons systeem. Indien er binnen die termijn is betaald zal de reservering definitief worden en dit per mail worden bevestigd. Niet betaalde reservering worden na 48- uur weer vrijgeven op www.sinterklaashoofddorp.nl.
 6. Offertes voor de overeengekomen datum tijd en plaats en zijn 14 dagen geldig. Planning van het bezoek is altijd in overleg met Sinterklaas Hoofddorp. Indien betaling is ontvangen zal de offerte worden omgezet in een definitieve reservering, en worden datum tijd en plaats bevestigd per email.
 7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en kenmerken van het optreden die worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sinterklaas Hoofddorp garandeert echter niet dat het optreden volledig met de gegeven informatie in overeenstemming is. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant heeft voldaan aan de verplichting tot betaling en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden zoals beschikbaar gesteld op de website van Sinterklaas Hoofddorp.

Wijzing overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Sinterklaas Hoofddorp de klant hierover van tevoren inlichten.

Ontbinding en opschorting

 1. Sinterklaas Hoofddorp is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Sinterklaas Hoofddorp is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Sinterklaas Hoofddorp omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Sinterklaas Hoofddorp is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Uitvoeren van de overeenkomst

 1. Alle verbintenissen van Sinterklaas Hoofddorp voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen. Sinterklaas Hoofddorp zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Sinterklaas Hoofddorp kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sinterklaas Hoofddorp het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Afspraken die Sinterklaas Hoofddorp maakt met derden zullen in de overeenkomst worden meegenomen. U ontvangt altijd één factuur voor alle diensten tijdens een bezoek. 

 

Artikel 5 - Betaling en prijs

 1. Een reservering voor een datum tijd en plaats blijft 48- uur geldig in het systeem. Indien de betaling niet is voldaan voor deze tijd, zal de datum tijd en plaats weer worden vrijgegeven op de website www.sinterklaashoofddorp.nl en kunnen anderen deze weer boeken. Als de betaling voldaan is ontvangt u een definitieve bevestiging van uw boeking per email.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sinterklaas Hoofddorp te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en Sinterklaas Hoofddorp de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Sinterklaas Hoofddorp gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Sinterklaas Hoofddorp kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Sinterklaas Hoofddorp op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Sinterklaas Hoofddorp kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 3. Sinterklaas Hoofddorp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sinterklaas Hoofddorp is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Sinterklaas Hoofddorp is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Indien Sinterklaas Hoofddorp aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sinterklaas Hoofddorp beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Sinterklaas Hoofddorp gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor het optreden aan de klant is gefactureerd.
 6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sinterklaas Hoofddorp of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 7  Annulering

 1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk (per e-mail) te geschieden. Datum ingekomen e-mail wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
 2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de klant aan Sinterklaas Hoofddorp annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een optreden zal Sinterklaas Hoofddorp de volgende kosten in rekening brengen:
 1. bij annulering 1 dagen of korter voor de datum van het optreden: 50% van de gage;
 2. bij annulering tussen 7 dagen en 1 maand voor de datum van het optreden: 25% van de gage;
 3. bij annulering tussen 1 en 3 maanden voor de datum van het optreden: 10% van de gage;

Extra kosten als gevolg van Annulering

 1. Mochten de werkelijke kosten aan de zijde van Sinterklaas Hoofddorp ten gevolge van de annulering de in lid 2 van dit artikel genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen de meerkosten in rekening gebracht worden.
 2. Voor deze kosten benoemd onder 3. die in dit artikel zijn omschreven, stuurt Sinterklaas Hoofddorp de klant een factuur.

 

Artikel 8 Verhindering Sint en Piet

 1. Sinterklaas Hoofddorp is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Sinterklaas Hoofddorp; het verbranden van het vervoersmiddel van Sinterklaas Hoofddorp, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; ziekte van de natuurlijke persoon die het optreden verzorgt; het nemen door de overheid van maatregelen in gevolge van het covid-19 virus, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
 3. Ingeval van overmacht is Sinterklaas Hoofddorp bevoegd de overeenkomst via de e-mail of middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zullen dan met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien mogelijk zal Sinterklaas Hoofddorp voor een vervanger zorg dragen of het optreden verplaatsen.
 4. Partijen dienen elkaar zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 9 - Video & foto 

Het is de klant toegestaan foto’s en/of een film te maken van het optreden. Deze opnames zijn strikt voor privégebruik en mogen niet op andere wijze worden verspreid tenzij anders overeengekomen met Sinterklaas Hoofddorp. Sinterklaas Hoofddorp is gerechtigd om foto’s of film van het optreden te gebruiken voor promotie doeleinden op sociale media en website. Hierin zal Sinterklaas zoveel als mogelijk rekeninghouden met portretrecht van een ieder.

 

Artikel - 10 Veiligheid en geheimhouding

 1. De klant is verantwoordelijk voor handelingen van zijn gasten. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door zijn gasten zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant betaald worden. Indien goederen van Sinterklaas Hoofddorp tijdens het uitvoeren van de overeenkomst worden gestolen, dan is de klant daar aansprakelijk voor, tenzij de klant kan bewijzen dat de diefstal te wijten is aan nalatigheid van Sinterklaas Hoofddorp.

Zowel klant als Sinterklaas Hoofddorp zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

 

Artikel 11 - Overmacht

 1. Sinterklaas Hoofddorp is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Sinterklaas Hoofddorp; het verbranden van middelen van vervoer van Sinterklaas Hoofddorp, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; ziekte van de natuurlijke persoon die het optreden verzorgt; het nemen door de overheid van maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
 3. Ingeval van overmacht is Sinterklaas Hoofddorp bevoegd de overeenkomst via de e-mail of middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zullen dan met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien mogelijk zal Sinterklaas Hoofddorp voor een vervanger zorg dragen of het optreden verplaatsen.
 4. Partijen dienen elkaar zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 12 - Verplichtingen van de klant

 1. De klant vrijwaart Sinterklaas Hoofddorp voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 2. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Sinterklaas Hoofddorp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
 3. Sinterklaas Hoofddorp is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Sinterklaas Hoofddorp verlangde gegevens, apparatuur of ruimtes ter beschikking heeft gesteld. Extra kosten ontstaan doordat de klant hieraan geen gehoor heeft gegeven komen voor rekening van de klant.
 1. De klant is gehouden Sinterklaas Hoofddorp onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 2. De klant staat ervoor in dat Sinterklaas Hoofddorp alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie 

  kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten.

 3. De klant zorgt voor een rookvrije werkomgeving van de Sint en zijn Pieten. De kosten voor stomen van de kleding zullen bij de klant in rekening worden gebracht. Deze bedragen €150,--.


Artikel 13 - Ter beschikking gestelde materialen

 1. De klant en zijn gasten dienen zorgvuldig om te gaan met de materialen die door Sinterklaas Hoofddorp ter beschikking wordt gesteld. De klant en zijn gasten dienen de ter beschikking gestelde materialen te gebruiken conform de instructies van Sinterklaas Hoofddorp. Indien de materialen door de klant dan wel door een van zijn gasten wordt beschadigd, dan komt de nieuwwaarde ten laste van de klant.
 2. Sinterklaas Hoofddorp is jegens de klant niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede begrepen zaak-, personen- en bedrijfsschade, die ontstaat door of ten gevolge van de aanwezigheid, het functioneren, de werking of het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling en geschillen

 1. Sinterklaas Hoofddorp beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sinterklaas Hoofddorp.
 3. Bij Sinterklaas Hoofddorp ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sinterklaas Hoofddorp binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Sinterklaas Hoofddorp in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Op overeenkomsten tussen Sinterklaas Hoofddorp en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.